Ուսումնական առաջադրանքներ

Learn how to write an email to explain a problem.

 1. Start with Dear and the person’s title and name.
 2. Say what the problem is first. Then, give more details. Finally, offer a solution or say what you hope will happen next.
 3. Make it short and clear. Just include the most important information.
 4. Say Thank you for your understanding at the end. It shows that you hope the reader will understand your problems.

Do you write letters to your family, friends or anybody else? Is it something you would like to start doing more?

I am a very nostalgic person. When I go on trips I keep everything from bus tickets to leaflets and I always take hundreds of photographs to look at when I get home. I love thinking of happy memories and remembering exciting adventures I have had. Having something physical to look at makes this easier. One of the most interesting ways to remember things is to read old letters, either ones that you have sent to yourself or letters you have received from someone else.

 

 

Ածականը ցույց է տալիս գոյականի հատկանիշ: Որակական ածականները ունեն համեմատության 2 աստիճան՝ համեմատական և գերադրական: Դրանք կազմվում են երկու կերպ՝

Միավանկ ածականների և -y, -ow, -er, -le վերջածանց ունեցող երկվանկ ածականների բաղդատական աստիճանը կազմվում է բառի հիմքին ավելացնելով -er, իսկ գերադրական աստիճանում՝ -est վեռջավորությունը: Օրինակներ՝
 •           long-longer-longest (երկար-ավելի երկար-ամենաերկար)
 •           deep-deeper-deepest (խորը-ավելի խորը-ամենախորը)
 •           narrow-narrower-narrowest (նեղ-ավելի նեղ-ամենանեղ)
 •           clever-cleverer-cleverest (խելացի-ավելի խելացի-ամենախելացի)
 •           simple-simpler-simplest (պարզ-ավելի պարզ-ամենապարզ)
Այն երկվանկ ածականները, որոնք վերջանում են Y տառով, որին նախորդում է բաղաձայն,  տառը փոխարինվում է I տառով+er/estՕրինակներ՝
 •  happy-happier-happiest (երջանիկ-ավելի երջանի-ամենաերջանիկ)
 •  early-earlier-earliest (վաղ-ավելի վաղ-ամենավաղ)
 •  easy-easier-easiest (հեշտ-ավելի հեշտ-ամենահեշտ)
Եթե երկվանկ ածականի Y տառին նախորդում է ձայնավոր, ապա Y տառը չի փոխվում: Օրինակներ՝
 • gay-gayer-gayer (ուրախ-ավելի ուրախ-ամենաուրախ)
Եթե միավանկ ածականը վերջանում է e տառով, ապա er/est ավելացնելու դեպքում e-ն սղվում է: Օրինակներ՝ 
 • brave-braver-bravest (քաջ-ավելի քաջ-ամենաքաջ)
 • wise-wiser-wisest (խելացի-ավելի խելացի-ամենախեացի)
Մեկ բաղաձայնով վերջացող միավանկ ածականների դեպքում, եթե բառավերջի բաղաձայնին նախորդում է կարճ ձայնավոր, ապա վերջին բաղաձայնը կրկնապատկվում է er և est վերջավորություններից առաջ:  Օրինակներ՝
 • hot-hotter-hottest (շոգ-ավելի շոգ-ամենաշոգ)
 • big-bigger-biggest (մեծ-ավելի մեծ-ամենամեծ)
Բազմավանկ և որոշ երկվանկ ածականներ համեմատական և գերադրական աստիճանները կազմում են more/most  բառերի օգնությամբ, որոնք դրվում են ածականից առաջ: Օրինակներ՝
 • careful-more careful-most careful (զգույշ-ավելի զգույշ-ամենազգույշ)
 • romantic- more romantic-most romantic (ռոմանտիկ-ավելի ռոմանտիկ-ամենառոմանտիկ)
Որոշ ածականներ ունեն համեմատության անկանոն ձևեր: Դրանք են՝
 • good-better-best (լավ-ավելի լավ-ամենալավ/լավագույն)
 • bad-worse-worst-(վատ-ավելի վատ-ամենավատ/վատագույն)
 • far-farther-farthest (տարածության վերաբերյալ )-հեռու-ավելի հեռու-ամենահեռու
 • far-further-furthest (ժամանակի և տարածության վերաբերյալ)-հեռու-ավելի հեռու-ամենահեռու
 • near-nearer-nearest (տարածության վերաբերյալ)-մոտիկ-ավելի մոտիկ-ամենամոտիկ
 • —————next (հաջորդականություն)-հաջորդ
 • late-later-latest (ժամանակի վերաբերյալ)-ուշ-ավելի ուշ-ամենաուշ
 • ———– latter-last (հաջորդականություն)-վերջինս-ամենավերջին
 • old-older-oldest (տարիքի վերաբերյալ)-մեծ-ավելի մեծ-ամենամեծ
 • —–elder-eldest (ընտանիքի անդամների ավագության վերաբերյալ)-ավագ-ամենամեծ
Գերադրական աստիճանում ածականը հիմնականում ստանում է THE որոշիչ հոդը, իսկ համեմատականում THAN շաղկապը: Օրինակներ՝
 • This is the most interesting book I have ever read./Սա ամենահետաքրքիր գիրքն է, որ ես երբևէ կարդացել եմ:
 • John is taller than his brother./Ջոնը ավելի բարձրահասակ է, քան իր եղբայրը:
Միանման հատկանիշներ համեմատելու համար օգտագործվում է as…….as (այնքան…….որքան) շաղկապը, որն օգտագործվում է հաստատական, հարցական և ժխտական նախադասությունների համար: Այս դեպքում ածականը անպայման դրվում է դրական աստիճանով: Օրինակ՝
 • My room is as large as your room-Իմ սենյակը այնքան մեծ է որքան քո սենյակը:
 • Are you as intelligent as your classmate?/Դու այնքան խելացի ես, որքան քո դասընկե՞րը:
 • We are not as hard working as they are./Մենք այնքան ջանասեր չենք, որքան նրանք:
 

Pros and Cons of Watching Television

 

IS TELEVISION GOOD OR BAD FOR PEOPLE?

Some people claim that television is the root of all evil, while others think of television as a best friend. Some blame the television for society’s violence, consumerism, and misinformation, while others see it as a rich resource for education and global understanding.

Who is right?

I know many people who just can’t seem to live without TV. As soon as they get home, they turn it on. Even if they have work to do, family to be with, or friends to see, they do it all with the TV on. For many of us, television is such a constant presence in our lives that we haven’t stopped to question whether or not it is good, and most never ask ourselves if and how television might be hurting us.

For those of you who are asking this question—to satisfy your own curiosity or for an essay, debate, or other school project—below you will find the costs and benefits of watching television.

WHAT ARE THE ADVANTAGES OF WATCHING TELEVISION?

 1. In this busy, expensive life, television is an easy and cheap source of entertainment.
 2. By watching international news, we are kept informed and up-to-date with breaking news around the world.
 3. Some shows and channels (like PBS and Discovery) offer educational programs that can increase our knowledge and make us more aware of the world around us.
 4. Do-it-yourself shows give us easy access to all kinds of information: Cooking channels offer new recipes and methods, home improvement shows introduce us to many money-saving DIY tips, and financial advisers give advice for managing finances and investing money, for example. Television can also be a good way to help people learn a different language.
 5. Some shows can motivate people who are interested in that field and help them to pursue their dreams.
 6. Television can help you feel less lonely. Psychologists coined the term “social surrogacy” to explain how television can fill the shoes of absent friends or family. In one study published in the Journal of Experimental Social Psychology, researchers found that people who watch a favorite TV show report feeling less lonely during the show.
 7. TV can expand your mind. Some shows let you travel vicariously and teach you about different people, cultures, ideas, and places you might never encounter in real life. Watching a variety of shows might give us a broader understanding of the world we live in and expose us to things we might otherwise never come across in our own lives.
 8. TV can make you feel like part of a group and let you participate in a shared subculture. In social situations where you may find yourself surrounded by strangers with whom you have nothing in common, a popular show or televised sporting event might give you something to talk about.
 9. Gathering around the television gives families, friends, and strangers something to bond over. Even if you’re not interested in the Olympics, watching the games with your family might bring you closer together; reminiscing about shows you’ve watched together gives you shared history and memories.
 10. There may be certain health benefits to watching television. If a certain show makes you laugh, for example, then an argument can be made for its mood-elevating merits. While exercising, television can distract you from what you’re doing and therefore enable you to last longer on the treadmill (there’s a good reason why so many gyms have televisions, after all!). One study from the University of Rochester found that people felt more energetic after watching nature scenes.

Do you think you would like to live alone?

Four years ago I was living in a boarding house with more than 20 girls, and last year I lived in a uni house with 5 girls. Now I find myself living alone … There are definitely both advantages and disadvantages to my new living situation!

Since I’ve lived by myself I can get away with doing things that I couldn’t do when I lived with other people. For example, last week I ate Pringles for breakfast and ice cream for dinner and no one was here to judge me! It also means I can dance as ridiculously and sing as loudly as I want and no one is here to tell me to be quiet or capture these embarrassing moments on camera.

One of the best things about living alone is that I don’t have to deal with annoying habits and messy housemates. I’ve had many different roommates and flatmates and however much I’ve loved (some) of them, everyone does irritating things and not everybody is a tidy person.

Despite these advantages, there are times when I miss living with other people. Firstly, I miss making and eating dinner with others. Secondly, I miss coming home to flatmates and telling them all about my day and hearing about theirs. Finally, and most importantly, I can no longer watch horror films (my favourite genre) because I get too scared by myself!

COUNTABLE & UNCOUNTABLE NOUNS (2)

Some words can be both countable and uncountable depending on how they are used.

 • Would you like a chocolate?
 • Would you like some chocolate?

In a box of chocolates, the chocolates are countable and you can take one.
When you have a bar of chocolate the chocolate is uncountable and you can take some.

There are several other nouns that can be both countable and uncountable.

 • Can I have a glass of water, please?
 • There’s some broken glass on the pavement.

Glass’ is one. Many foodstuffs can be countable or uncountable. Think about the difference between ‘an ice cream’ and ‘some ice cream’ and ‘a coffee’ and ‘some coffee

‘few/a few’ and ‘little/a little’

We use few and a few with countable nouns and we use little and a little with uncountable nouns.

 • A few friends are coming round for dinner tonight.
 • We’ve got a little time before our train leaves. Shall we go to a museum?

A few and a little both mean ‘some’. They have a positive meaning.

 • I’ve got very few friends here. I feel really lonely.
 • We’ve got very little time – hurry up or we’ll miss the train.

Few and little both mean ‘almost none’. They have a negative meaning.

Commonly confused words

 • I’d like an information about train times please
 • I’d like some information about train times please.

Although ‘information’ is countable in many languages, it is uncountable in English.

 • Have you had any news from Pete?
 • I haven’t brought much luggage with me.
 • Can you give me some advice please?

As well as information, the following words are all uncountable: newsluggageadvicefurnitureweathertravel.

Ուսումնական փաթեթ սկսնակ սովորողների համար

Էջում հրապարակված են տարբեր թեմաներին վերաբերող պատկերազարդ նկարներ, որոնց կցված են նաև տեսաֆիլմեր, երգեր: Էջում կան նաև խաղերի, պարզ երկխոսությունների հղումներ:

Սովորողը, ծնողը, հատուկ մանկավարժը կարող են այս ցանկից ընտրել իրենց ցանկությամբ, ինչպես նաև սովորողի կարիքին համապատասխան նյութ, դասարանում կամ տանը կարդալ, դիտել, լսել, սովորել:

Երկխոսություններ

Պարզ տեքստեր, որոնց կցված են ձայնագրություններ

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s