Անգլերենի ընտրությամբ դասընթաց

Անգլերենի ընտրությամբ գործունեությունը իր մեջ ներառում է հետևյալ տարրերը.
  1. Բանավոր խոսքի զարգացում-դասարանական քննարկումների, բանավեճերի, զրույցների, երկխոսությունների, փոքրիկ բեմադրությունների միջոցով
  2. Լսելով հասկանալու, լսածի վերաբերյալ կարծիք հայտնելու կարողության զարգացում-տեսաֆիլմերի դիտման, աուդիոնյութերի, երգերի ունկնդրման միջոցով
  3. Անգլերենով գրելու, ստեղծագործելու հմտության զարգացում-էսսեների, շարադրությունների, վերլուծությունների միջոցով
  4. Կարդալու, կարդացածը վերլուծելու, պատմելու, քննարկելու կարողությունն-անգլիացի և ամերկացի գրողների ստեղծագործությունները կարդալու միջոցով

Միջին դպրոցում անգլերենի դասավանդումը նպատակաուղղված է սովորողի բանավոր և գրավոր հաղորդակցմանը, միջմշակույթային փոխըմբռնմանը, ոչ հայախոս անձանց հետ շփվելու, այլ երկրների ու ժողովուրդների քաղաքակրթությանն ու մշակույթին հաղորդակցվելու, դրանց լավագույն արժեքները յուրացնելու և հայերենով արտահայտելու, ինչպես նաև հայալեզու մշակույթը այլ ժողովուրդներին մատչելի դարձնելուն:

Խնդիրները

Հաղորդակցական իրազեկության զարգացումը ըստ անգլերենի իմացության համաեվրոպական մակարդակների խոսքային գործունեության 4 ուղղություններով` լսելով հասկանալը, խոսելը, կարդալով հասկանալը և գրելը.

7-րդ դասարան (A1.1-A1.2)

8-րդ դասարան (A1.2-A2.1)

Մանկավարժական մոտեցումներ

  • Օտար լեզվի ուսուցումն իրականացվում է նախագծային աշակերտակենտրոն ուսուցման սկզբունքներով:
  • Դասավանդող-սովորող, սովորող-սովորող իրավիճակային երկխոսությունների ստեղծումիմաստի որոնում. (իմաստը չի տրվում պատրաստի ձևավորված վիճակում: Դրան աշակերտը հասնում է որոնելով, կշռադատելով):
  • Սովորողներն իրենք են եզրահանգում անում, դասավանդողը տալիս է առաջնային գաղափարներ:
  • Հաշվի է առնվում սովորողի կարծիքը։
  • Լեզվամտածողության զարգացումը կազմակերպելու համար դասավանդողն աշխատում է համագործակցայինև խմբային հետազոտականմեթոդով.
  • Նախագծերի թեմաները համապատասխանում են օտար լեզուների առարկայական ծրագրերի թեմաներին` հաշվի առնելով նաև կրթահամալիրի ուսումնական օրացույցի այն կետերը, որոնցով հնարավոր կլինի համալրել ու հարստացնել անգլերենի առարկայական ծրագիրը:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s