Characters who changed the world

Who are the people throughout history who have made a difference in this world?

Մարդիկ, որ փոխել են աշխարհը

Նախագծի նպատակն է իրազեկության բարձրացումը տարբեր ոլորտի առաջնորդների, մշակութային ստեղծագործությունների հերոսների նկատմամբ, անգլերենով հաղորդակցական կարողությունների ձեռքբերումը և զարգացումը, պատմության այլընտրանքային պատկերավոր ներկայացումը:

Նախագծի իրականացման ժամկետները`  2022թ. հոկտեմբեր-2023թ. հունվար

Նախագիծն իրականացնելու ընթացքում սովորողների կողմից ձեռք բերվող նպատակային գիտելիքները և հմտությունները Նախաձեռնողականություն, նախագծի կառավարում, կազմակերպչական հմտություններ, հաղորդակցման հմտություններ, ֆասիլիտացիա, խնդիրների լուծման հմտություններ, ստեղծարարություն, թիմային աշխատանք

Որոնողական, հետազոտական աշխատանքի նկարագրությունը Սովորողները ուսումնասիրում են թեման, խնդիրները, տեղեկատվություն են հավաքում ուսումնասիրվող նյութի վերաբերյալ, ներկայացնում են պահանջվող հարցերի պատասխանները նորարար մեթոդներով

Վերջնական արդյունքի (պրեզենտացիայի) հանրային ներկայացում, շարադրություն

Անդրադարձ Ծրագրի ավարտին սովորողների, դասավանդողների, մասնախմբի, հրավիրյալ փորձագետների ամփոփում և գնահատում, քաղած դասեր

In this list, I have chosen people who have made a difference to the world in a positive way. They include people from the fields of politics, science, religion, humanitarianism and culture.

Abraham Lincoln (1809–1865) Abraham Lincoln overcame many setbacks to become the most influential American President. In his famous Gettysburg speech, he inspired the nation with his noble words and helped to bring about the abolition of slavery.

Benjamin Franklin (1706–1790) Great polymath and promoter of American ideals at home and for the country. A practical man of great dynamism and good character.

Mikhail Gorbachev (1931–2022) Had the courage, tenacity and strength of character to give up the absolute power of Soviet Communism. Moved the Soviet Union to democracy and respect for human rights. Gorbachev enabled the Berlin Wall to come down giving freedom to Eastern Europe.

Jesus Christ (c.5BC–30AD) Spiritual Teacher and inspiration of Christianity. Taught a message of love, forgiveness and faith. Born in a turbulent period of Roman rule, after his crucifixion, his message inspired millions around the world.

William Wilberforce (1759–1833) Fought tirelessly for ending the slave trade, at a time when many accepted it as an ‘economic necessity’. He awakened the conscience of many of his fellow countryman and made slavery appear unacceptable.

Nelson Mandela (1918–2013) Campaigned for justice and freedom in his country South Africa. Mandela, spent 27 years in jail for his opposition to apartheid. On release, he healed the wounds of apartheid by his magnanimous attitude to his former political enemies.

Albert Einstein (1879–1955) Einstein’s theories of relativity were a very significant scientific breakthrough. As well as being a genius scientist, Einstein was also a champion of human rights and campaigned for a more peaceful world.

Marie Curie (1867–1934) Marie Curie was awarded a Nobel Prize for both Chemistry and Physics. Her discoveries with radiation helped advance medical science. Also, her achievements were even more remarkable at a time when few women were allowed the opportunity for higher education.
Read more

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s