«Let’s speak English»

Նախագծի մասնակիցներ՝ 5-6-7-րդ դասարանների սովորողներ

Նախագծի նպատակը՝ սովորողներին հնարավորություն տալ ազատ արտահայտվել  անգլերեն տարբեր զրույցների, քննարկումների միջոցով։ Սովորողներն իրենք են ընտրում քննարկվող թեման: Արդյունքում զարգանում է բանավոր խոսքը։ Նախագիծը համագործակցային է և երկարաժամկետ: Համագործակցելու ենք Արևելյան դպրոցի 5-րդ դասարանի սովորողների հետ:

Ընթացք՝

  • ընտրել քննարկվող թեման
  • համապատասխան վերլուծությունների միջոցով պատրաստել միմյանց տրվող հարցերը ընտրված թեմայի շուրջ
  • կլոր սեղանի շուրջ իրականացնել քննարկումը

Արդյունք՝ազատ հաղորդակցվելու կարողություն ամենատարբեր թեմաների շուրջ։ Առավել հաջողված քննարկումները կնկարահանվեն և կարտացոլվեն սովորողների բլոգներում։

Խորհրդատու դասավանդողներ` Անահիտ Մելքոնյան, Անի Մրտեյան

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s