«Let’s speak English» նախագիծը սեբաստացու օրերին

«Let’s speak English» նախագիծը` Արևելյան դպրոցում:


Նախագծի մասնակիցներ՝ 4-6-7-րդ դասարանների սովորողներ:
Նոյեմբերի 15-ին ժամը 11:30- 12:30
Քննարկվող թեման` «Ես սեբաստացի եմ»:

Խորհրդատու դասավանդողներ` Անահիտ Մելքոնյան, Անի Մրտեյան

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s