«Let’s speak English» նախագիծը` Արևելյան դպրոցում:

Նախագծի մասնակիցներ՝ 4-6-7-րդ դասարանների սովորողներ:
Նոյեմբերի 15-ին ժամը 11:30- 12:30
Քննարկվող թեման` «Ես սեբաստացի եմ»:
Խորհրդատու դասավանդողներ` Անահիտ Մելքոնյան, Անի Մրտեյան

Our project is «Let’s speak English». .
The first meeting of our project was in the East school. Watch the video below to meet us in the East school.
Davit Muradyan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s